ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”Na podstawie art. 13ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną Danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i z kim można się kontaktować?

Administratorem Pani/Pana Danych jest Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”, z którym można się skontaktować:

– pisemnie, kierując korespondencję na adres:

Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy” 21-300 Radzyń Podlaski ul. Parkowa 2

– telefonicznie, pod numerem: 534811171

– e-mail pod adresem: 8kt.radzyn@gmail.com

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest cel ich przetwarzania?

Przetwarzamy Państwa Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony

danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana Danych odbywać będzie się:

a) Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub stronę

trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Przetwarzamy Dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich.

wewnętrzne cele administracyjne Stowarzyszenia, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

b) W oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

c) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych w określonych celach (np. przesyłanie danych w Banku Spółdzielczym ). Stowarzyszenie jest uprawniona do przetwarzania tych Danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych do czasu wycofania zgody.

3. Komu możemy przekazywać Dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji statutowej działalności Stowarzyszenia w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami Państwa danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia, oraz upoważnieni pracownicy Banku Spółdzielczego, w tym również osoby upoważnione wykonujące pracę i/lub usługi w imieniu i na rzecz Banku oraz inne podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dostęp do Danych jest przekazywany do tych odbiorców danych, którzy potrzebują przedmiotowych danych celem realizacji zobowiązań umownych oraz prawnych.

4. Czy Państwa Dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Państwa Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej jako: „Państwa trzecie”). Jakiekolwiek przekazanie danych do państwa trzeciego będzie mogło mieć miejsce po uzyskaniu od Pani/Pana odpowiedniej zgody.

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.

w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Stowarzyszeniu w związku z prowadzeniem działalności

– do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Stowarzyszenie

– w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwo żądania usunięcia danych;

– przez okres wymagany dla realizacji ewentualnych roszczeń.

6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia;

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, mają Państwo prawo w dowolnym momencie

– do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– żądania przeniesienia danych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Stowarzyszenia Państwa danych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę organizacji pozarządowej w tym wypadku Stowarzyszenia;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych: z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania.

Stowarzyszenie realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

7. Czy ma Pani/Pan obowiązek dostarczyć Dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu realizacji zadań statutowych podanie przez Państwa danych jest warunkiem pisemne wyrażenie zgody .

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne celem zawierania umów, składania deklaracji . Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych będzie skutkowała brakiem możliwości realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz możliwości założenia subkont podopiecznym.

Nasi podopieczni

Piotr Niewęgłowski

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test