ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

wypełnione sprawozdanie_merytoryczne 2014 r

 

 

Ministerstwo Pracy

i Polityki Społecznej

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności

organizacji pożytku publicznego

 

za rok _2014___

 

 

 

 

 

 

 

Formularz należy wypełnić w języku polskim;

Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

 

Data zamieszczenia sprawozdania

 

 

 

 

 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

 

1. Nazwa organizacji

Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”

 

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Polska

Lubelskie

Radzyński

 

Radzyń Podlaski

Ul Jana Pawła II

2

Nr lokalu

 

Radzyń Podlaski

21-300

Radzyń Podlaski

534811171

 

sylwiam72@wp.pl

www.osmykolor,pl

 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

13.11.2012

 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

10.02.2015

 

5. Numer REGON

61486950

6. Numer KRS

440013

 

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Sylwia Marczuk

Prezes

 

 

Stanisław Wiesław Wiater

Zastępca Prezesa

 

 

Kazimierz Ostrowski

Zastępca Prezesa

 

 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Beata Szczeszek

Sekretarz

 

 

Bożenna Kuć

Skarbnik

 

 

Komisja Rewizyjna

Wiesław Trykacz

Sylwester Jędruchniewicz

Magda Jakimiec

 

Przewodniczący

Zastępca

Sekretarz

 

 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

1.Opis działalności pożytku publicznego

 

 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

 

Organizowanie w 2 i 4 piątek każdego miesiąca grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Koncert charytatywny „Tęczowa Biesiada” Koncert ten połączony był z licytacją Ilość osób biorących udział w koncercie około 250. Dochód z licytacji został przeznaczony na wypoczynek połączony z rehabilitacją we Włodawie dla wszystkich naszych podopiecznych wraz z opiekunami

Wypoczynek połączony z rehabilitacją – pięciodniowy dla wszystkich podopiecznych ze stowarzyszenia we Włodawie zorganizowany ze zbiórki pieniężnej podczas koncertu oraz dzięki darczyńcom. Podczas wypoczynku zostały zorganizowane zajęcia dla naszych podopiecznych i ich rodziców, zwiedzanie Włodawy – miasta trzech kultur, korzystanie z plaży przy Ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym Astur w Okunince. Zapewnienie wyżywienia i noclegu przez Ochotniczy Hufiec Pracy

Zlot motoryzacyjny „Pałacówka” zorganizowany na dziedzińcu Pałacu Potockich wraz ze zbiórką pieniężną na zakup wyposażenia do świetlicy stowarzyszenia dla naszych podopiecznych Ogółem kwota pozyskanych ze zbiórki pieniędzy 4691 złotych 68 groszy na wyposażenie świetlicy:Kiermasz Wiosenny na którym wystawiliśmy rzeczy pozostałe po Koncercie Tęczowa Biesiada .Ogólna kwota uzyskana ze stoiska 135 złotych 60 groszy została wpłacona na cele statutowe stowarzyszenia.

Wycieczka do Warszawy na dwa dni 3 – 4lipca 2014 Nocleg i wyżywienie zapewniła dyr Danuta Bojar przedszkola nr 152 w Warszawie na ulicy Prałatowskiej Zwiedzanie Warszawy ,odwiedziliśmy Pałac Prezydencki, Sejm , Senat, Centrum Kopernika, Stadion Narodowy, ZOO Wycieczkę zorganizowaliśmy dzięki pozyskaniu pieniędzy od darczyńców

Paraolimpiada Zorganizowanie II Radzyńskiej Paraolimpiady przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Radzyń Podlaski Starostwa Powiatowego Radzyń Podlaski październik 2014 W paraolimpiadzie uczestniczyły osoby niepełnosprawne i sprawne z Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego. Zawodnik miał za zadanie przy pomocy wolontariuszy zaliczyć stacje, za które w paszporcie otrzymywał pieczątkę .W czasie trwania paraolimpiady szkoły prezentowały plakaty, transparenty związane z tym wydarzeniem oraz dopingowały zawodników. Każdy uczestnik został uhonorowany medalem, dyplomem oraz nagrodą od sponsorów, natomiast każda szkoła za udział w paraolimpiadzie została uhonorowana pucharem, dyplomem, nagrodą od sponsorów oraz książką przekazaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ogółem liczba wszystkich uczestników 750 osób a bezpośrednio biorących udział w Paraolimpiadzie 100 Wyżywienie zapewnione przez OHP w Radzyniu Podlaskim i ZSP w Radzyniu Podlaskim

Wycieczka do Kodnia 17.05.2014 roku udział wzięło 40 osób,koszt opiekun 40 złotych, podopieczny 30 złotych, kolejne dziecko 20 złotych. W drodze powrotnej zwiedzaliśmy mini ZOO w Horodyszczu Koncert Dzieci Dzieciom 7.06.2014 r impreza miała charakter integracyjny podczas koncertu było wręczenie statuetek Honorowym Członkom Naszego Stowarzyszenia. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia otrzymali Jan Gil, Beata Chromik, Mariusz Szczygieł, ks. Proboszcz Zdzisław Brzoskowski z Ostrówek, Ireneusz Demianiuk wójt gminy Komarówka Podlaska oraz Edward Bajko Prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.

 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

 

gmina województwo

 

kilka gmin kilka województw

powiat cały kraj

 

kilka powiatów poza granicami kraju

 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

1000

 

 

Osoby prawne

 

 

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie

sprawozdawczym

 

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 

 


 

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

 

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą


 

 

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Numer Kodu

Przedmiot i opis działalności

 

Kod PKD:

 

 

 

Kod PKD:

 

 

 

Kod PKD:

 

 

 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

 

1. Informacja o przychodach organizacji

 

 

 

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

 

 

, zł

 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

0, 00 zł

 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

 

c) Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

60 617,81 zł

 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem

 

 

4 000,00 zł

 

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

56 617,81 zł

 

2. Informacja o kosztach organizacji

 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

50 811,49 zł

 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

, zł

 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

, zł

 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

, zł

 

d) Koszty administracyjne

28 942,07 zł

 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

21 869,42 zł

 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego

w okresie sprawozdawczym

9 806,32 zł

 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych środków

 

4.1. Przychody z 1% podatku

0 , 00 zł

 

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

 

, zł

 

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

 

 

1

 

 

, zł

 

2

 

 

, zł

 

3

 

 

, zł

 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)

 

 

 

 

 

 

 

-> jakich?__________________________

 

nie korzystała

 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

 

 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 

 

 

 

 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0 etatów

 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

 

2. Członkowie

 

2.1. Organizacja posiada członków

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

32

 

osób prawnych

 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

 

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

200 osób

 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

, zł

 

a) z tytułu umów o pracę

, zł

 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

, zł

 

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

, zł

 

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

, zł

 

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

 

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

 

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

 

Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

 

1

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

2 kontrole 2013 r i 2014 r

 

2

Starostwo Powiatowe

1 kontrola2014 r

 

IX. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

 

 

 

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wypełnienia sprawozdania

 

 

 

 

31.12.2014

Nasi podopieczni

Kamil Marciniuk

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test