ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1% podatku

KRS 0000440013

                                                                                STATUT

                        RADZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                                                    „ÓSMY KOLOR TĘCZY”

                                                           (tekst jednolity z dnia 18 marca 2018r.)

 

                                                                          Rozdział I.

                                                           Postanowienia ogólne

                                                                                  § 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ÓSMY KOLOR TĘCZY” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

                                                                                  § 2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, zawiązanym dla świadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym oraz ich rodzinom i opiekunom, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

                                                                                   § 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Radzyń Podlaski. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

                                                                                   § 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

                                                                                   § 5.

Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                           Rozdział II.

                                                                   Cele i środki działania

                                                                                   § 6.

Celami Stowarzyszenia są:

a. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym przez ułatwienie im dostępu do opieki zdrowotnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne.

b. udostępnianie rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych fachowej wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi,

c. udzielanie wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej, rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne

d. działanie na rzecz integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec tych osób, jak i ich rodzin i opiekunów,

e. promocja i organizacja wolontariatu wspierającego osoby niepełnosprawne oraz członków ich rodzin i opiekunów,

f. pomoc osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin w uzupełnianiu edukacji i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne

g. pomoc osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy. a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne

h. zebranie danych osób niepełnosprawnych objętych działalnością Stowarzyszenia

i. Tworzenie i prowadzenie różnego typu placówek edukacyjnych, opiekuńczo -wychowawczych, diagnostyczno -terapeutycznych, leczniczych zakładów pracy, zakładów aktywności zawodowej, domów dziennego pobytu oraz innych placówek dla osób niepełnosprawnych

j. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

1. zatrudnienie co najmniej 50%:

· osób bezrobotnych lub

· osób z niepełnosprawnościami, lub

· osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub

· osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub

2. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

k. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;

l. Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ł. Działania na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Stowarzyszenie;

 

 

                                                                                   § 7.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. organizowanie pomocy terapeutyczno – rehabilitacyjnej osobom niepełnosprawnym w środowisku ich zamieszkania, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne

b. udostępnienie osobom niepełnosprawnym fachowej pomocy poza środowiskiem zamieszkania przez organizowanie transportu, zwrot kosztów podróży, itp.

c. organizowanie wyjazdowych obozów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne

d. organizowanie grup wsparcia dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne

e. udostępnianie członkom rodzin osób niepełnosprawnych, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne pomocy prawnej i psychologicznej,

f. utworzenie banku informacji o: zakładach leczniczych, klinikach i szpitalach, wypożyczalniach, sprzętu rehabilitacyjnego, fundacjach i stowarzyszeniach niosących pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom.

g. utworzenie biblioteki zawierającej książki i czasopisma oraz pozycje audiowizualne i inne edukacyjne o tematyce niepełnosprawności, przewlekłych chorobach itp,

h. prowadzenie działalności publikacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne

i. utworzenie i prowadzenie strony internetowej poświęconej problemom osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów,

j. organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i innych integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem,

k. gromadzenie funduszy przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych, zwłaszcza na zakup sprzętu i wynagrodzenie dla terapeutów i rehabilitantów,

l. organizowanie i udostępnianie osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne  zajęć edukacyjnych umożliwiających zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,

m. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz korzystanie z innych możliwości pozyskiwania środków na realizację celów statutowych,

n. współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami i wszelkimi innymi podmiotami o podobnych celach działania,

o. prowadzenie rejestrów osób niepełnosprawnych objętych działalnością Stowarzyszenia oraz utworzenie im subkont

p. prowadzenie innych działań służących celom statutowym

r. organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi, a także grupom społecznym najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne

 

s.  Zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

· osób bezrobotnych,

· osób z niepełnosprawnościami,

· osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

· osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

 

                                                                                   § 8.

  1. Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia

24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, szczegółowe określenie celów i zadań publicznych znajduje się w § 9 statutu określającym działalność pożytku publicznego.

  1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w sferze zadań pożytku publicznego. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia podlega wyodrębnieniu zapewniającym należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
  3. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

                                                                               § 9

Działalnością pożytku publicznego Stowarzyszenia jest działalność społecznie

użyteczna a w szczególności:

– działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A,

– działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez

psychologów i psychoterapeutów 85.60.Z,,

– pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej

niesklasyfikowana 86.90.E,

– opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z,

– pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z,

– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i

rekreacyjnych 85.51.Z,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej

niesklasyfikowane 85.59.B,

– działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,

– pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i

osób niepełnosprawnych 88.10.Z,

– pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej

niesklasyfikowana 88.99.Z,

– pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,

– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,

– działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej

niesklasyfikowana 94.99.Z,

– działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z,

– przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

i podobna działalność 63.11.Z,

– działalność portali internetowych 63.12.Z.

 

                                                                                  § 10.

Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań pożytku publicznego.

                                                                                  § 11.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych.

2. Wypracowane zyski lub nadwyżka bilansowa z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych, w tym na wzmocnienie potencjału stowarzyszenia jako kapitał niepodzielny oraz w minimum 30% na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa stowarzyszenie;

3. Działalność gospodarcza stowarzyszenia może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

4. Działalność gospodarcza może być prowadzona zarówno w kraju jak i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie :

a)PKD 56.1 – Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

b)PKD 47.24.Z – Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

c) PKD 73.1 –  Reklama

d)PKD 56.30 Z – przygotowywanie i podawanie napojów

e)PKD 93.29 Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

f) PKD 10.71 Z – Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

g) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 

 

 

 

                                                                           Rozdział III.

                                                      Członkowie – prawa i obowiązki

                                                                                  § 12.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

                                                                                  § 13.

 Stowarzyszenie posiada członków: a. zwyczajnych, b. wspierających, c. honorowych.

                                                                                  § 14.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, posiadająca obywatelstwo polskie, która: a. złoży deklarację członkowską b. przedstawi opinię przynajmniej trzech członków Stowarzyszenia.

                                                                                  § 15.

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

                                                                                  § 16.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

                                                                                  § 17.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

                                                                                  § 18.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

                                                                                  § 19.

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek przynajmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

                                                                                  § 20.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

                                                                                  § 21.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 c. regularnego opłacania składek,

                                                                                  § 22.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo: a. udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia b. udziału w zebraniach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

                                                                                  § 23.

Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek: wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

                                                                                  § 24.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

                                                                                  § 25.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykreślenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

• z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

• z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

• na pisemny wniosek przynajmniej trzech członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,

• utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. a. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

                                                                                   § 26.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

                                                                           Rozdział IV.

                                                               Władze Stowarzyszenia

                                                                                  § 27.

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

 

                                                                                  § 28.

1.Ponadto organem doradczym Stowarzyszenia może być Rada Stowarzyszenia działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

                                                                                  § 29.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

a. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

• z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

• z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

b. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

 

                                                                                  § 30.

Walne Zebranie Członków  jest zwoływane minimum raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie w siedzibie stowarzyszenia oraz w miarę możliwości telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

                                                                                 § 31.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

                                                                                 § 32.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

                                                                                § 33.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalania zmian statutu,

c. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie regulaminu Zarządu,

g. uchwalanie budżetu,

h. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

 i. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

 

                                                                                   § 34.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

                                                                                   § 35.

Zarząd może się składać z trzech do pięciu członków w tym z Prezesa, dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

                                                                                   § 36.

 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

                                                                                   § 37.

Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

i. przyjmowanie i wykreślanie członków,

                                                                                   § 38

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

                                                                                   § 39

 Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

                                                                                   § 40

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, którzy nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości służbowej , w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe , mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

                                                                                   § 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

                                                                                   § 42

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

                                                                            Rozdział V

                                                                 Majątek i Fundusze

                                                                                   § 43

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dochodów z własnej działalności statutowej,

d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia; e. dotacji i ofiarności publicznej.

f. wpływów z działalności odpłatnej pożytku publicznego

g. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

                                                                                  § 44

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                                  § 45

1. Zabrania się, udzielana pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi.

2.  Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.  Zabrania się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów ,w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Wynagrodzenia kadry, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

                                                                                   § 46.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i jeden z członków Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

                                                                            Rozdział VI.

                                                           Postanowienia końcowe

                                                                                § 47

Rada Pracownicza

Rada Pracownicza jest organem konsultacyjno – doradczym.

W skład Rady Pracowniczej wchodzą wszyscy pracownicy Stowarzyszenia.

Rada Pracownicza działa bez kadencyjnie i powoływana jest w chwili zatrudnienia pierwszego pracownika Stowarzyszenia.

Rada Pracownicza spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Pracowniczej kieruje pracami Rady Pracowniczej oraz zwołuje posiedzenia Rady Pracowniczej.

Do kompetencji Rady Pracowniczej Stowarzyszenia należy:

a) opiniowane rocznych sprawozdań z działalności w tym rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia,

b) opiniowanie rocznych planów działania Stowarzyszenia,

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju Stowarzyszenia jak i zmian w kierunkach działań, rozwoju lub zmniejszania zatrudnienia w Stowarzyszenia,

1. Rada Pracownicza Stowarzyszenia zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Pracowniczej Stowarzyszenia, na wniosek 1/3 członków Rady, na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Walnego Zebrania.

2. Członkowie Rady Pracowniczej powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i jego porządku obrad co najmniej na 3 dni przed jego terminem. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za skuteczne.

 

                                                                                  § 48

 

Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

 

                                                                                  § 49

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

                                                                                  § 50

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

                                                                                  § 51

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

Nasi podopieczni

6.Cybulak_Jakub

Jakub Cybulak

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

test